Rusko

Nejváženější z delegací je delegace z Ruska. Král Králů, kterého je ve výjimečných chvílích posvátného vytržení možné oslovovat jako Svantovíta, je první mezi rovnými a jako První Návrativší drží nejvyšší slovo mezi Prastarými na tomto světě. Stejné pocty a stejného uznání si proto zasluhuje i delegace potomků samotného Krále a vysokých státních úředníků, kteří přijíždějí na Slavné Umírání.

Vladyslav Yerko

Po eliminaci falešné aristokracie a lžicara byl v Rusku nastolen nový, lepší řád a jasně stanovena práva i povinnosti lidského pokolení ve vztahu k nové šlechtě. Byla zavedena široká všeříšská duma, do které svobodně kandidují lidské politické strany.

Hlavním a předním krokem k prosperitě byla likvidace všech následovníků kříže, měsíce i věčného kola, kteří jen svou existencí připomínají dávnou porážku. V celé Evropě byla zavedena staronová víra v Krále a jeho pokrevné, ale říše Krále Králů jde ještě mnohem dál a je první v moudrosti obřadů i v síle, s jakou vytrhala kořeny pověr. Nová živá víra je podkladem státosprávy a údržby pořádku a každá malá změna výkladu Králova slova nebo Královy vůle může od základu otřást jejími základními kameny.

O každodenním běhu říše pak kromě místních správců rozhodují i Svantovítovi žrecové, kteří mají jako jeho přímí zástupci právo jak vykládat víru, tak ve jménu Krále Králů rozhodovat věci světské.


Kázeň Králova, žrec Plodu a Dálek

(* 13. března 13) – 82 let

Postava je bezpohlavní.

Mnoho potomků Krále Králů patří k takzvaným postranním vrhům, bytostem zrozeným z pozůstatků Králova dokonalého těla. Postranní vrhy jsou často mocné bytosti zastávající vysoké státnické funkce, ale nemají Královskou legitimitu ani vůli, která by mohla vzdorovat vlivu Vládce sibiřských plání.

Kázeň Králova drží funkci žrece Plodu a je zodpovědná za genetický fond ruského obyvatelstva a eugenický výběr vhodných státních úředníků. Jako velvyslanci Krále králů jí také náleží velký vliv na výběr vhodné panny nebo panice pro samotného Draka Dunaje. Mnoho vážených rodů Drakovy říše má mezi uchazeči své potomky, proto se jedná o hlas, který může přímo rozhodnout o životě nebo smrti jejich bližních.

Jako žrec Plodu má také úkol přesvědčit či vykoupit vhodné jedince, které si poveze zpátky do Ruska na rozšíření Petrohradského genofondu. Král Králů požaduje několik specifických vlastností a je ochoten vyplatit částky, které mohou příbuzné zajistit na několik let přebytku.

Mimo tento vážený úkol má Kázeň Králova dočasně udělenou funkci žrece Dálek, a je tedy hlavní osobou odpovědnou za kompletaci a naplnění všech záměrů, s kterými na Slavné Umírání Rusové přijeli. Kázeň Králova drží v rukou životy všech členů delegace (mimo Bestii), a všichni jsou připraveni být raději zničeni, než aby nevyplnili přání Krále. Kázeň Králova drží v rukou právo na výklad Královy absolutní vůle a pro členy delegace (mimo Bestii) je tedy nezpochybnitelnou autoritou.

1
1
1
1
3
3

Cool faktor: výběr paniců/panen, vedení ruské delegace, řízení státního genofondu


Oren’kftalgren’krenor, bestie Sibiře, Kozácký kat, žrec Hlasu

(* ???) – ???

Postava je bezpohlavní.

Bestie je jediným právoplatným potomkem Vladaře sibiřských plání – Krále Králů. Jako jediný právoplatný plnokrevný potomek také drží funkci žrece Hlasu, tedy zodpovídá za všechnu zahraniční diplomacii a je také zodpovědný za rozšiřování a pevné udržování Královy kontroly nad novým světem. Za Krymské války byl Oren’kftalgren’krenor jedním z hlavních generálů Královské gardy a je hlavním strůjcem kozáckého podrobení.

Jako plnokrevný potomek zdědila Bestie Králův hněv a touhu po destrukci a absolutním podrobení celého širého světa. Jsou od ní očekávány chvíle hněvu i zármutku a je jedním z mála tvorů v Lázních, kteří nejsou podrobeni Drakovu vlivu. Ten s ním tak musí jednat jako rovný s rovným.

Na kontrolu a ochranu Bestie byl přiřazen černý mnich Grigori Rasputin, který je důležitým rádcem a mostem pro vnímání světa lidského, ze kterého se Bestie vymyká. Je hlavním mediátorem a tlumočníkem Králova hlasu.

Chvíle nevyplněné diplomacií, hodováním a formalitami plánuje Bestie strávit lovem a likvidací všech, kteří vzdorují Králi Králů. Speciální teror má připravený pro všechny následovníky kříže i půlměsíce, které se jí dostanou pod drápy. Nebojí se a dokonce se na jejich chabé pokusy o vzdor těší. Lidi nikdy nedokázali ublížit bohům, tak proč by se měla jakkoli bát?

1
1
3
1
3
3

Cool faktor: Bestie, závislost na člověku, hněv, nepředvídatelnost, terorismus

Postava na první polovinu hry. Bestie je poměrně extrémní postava, která by měla zkazit a zničit několik jednání a konat impulzivně.


Grigorij Jefimovič Rasputin

(* 21. ledna 49) – 45 let

Bestie tehdy běsnila několik měsíců, než se ji podařilo v sibiřské tajze vypátrat. Za tu dobu za sebou nechala desítky zmasakrovaných vesnic. Grigori ještě nebyl ani mladým mužem, když jeho vesnice padla za cíl tomuto potomku Krále. Byl činěním a zkázou té ztělesněné hrůzy tak fascinován, že se rozhodl vydat na dlouhou pouť až k jeho Petrohradskému sídlu. Již na počátku své cesty neunikl pozornosti a časem se k němu dokonce přidalo několik následovníků. I je potkal obdobný osud, a stejně jako on chtěli ještě jednou stanout tváří v tvář tomu ďábelskému tvoru.

Když po několika dlouhých letech putování stanul Grigori Jefimovič před branami pevnosti a požádal o audienci, každý si myslel, že ho na místě strážní zabijí, nebo ho sama Bestie rozsápe za troufalost. Pro podiv všech se tehdy Grigori vznešenému monstru poklonil, a ten mu nabídl místo ve svých službách.

Soucit Králova potomka vyvolal tehdy v ruské aristokracii nevídané ohlasy a Grigori se již od mládí těšil pozornosti vyšší třídy. Jako by se nemohli dočkat, co tento Bestií vyvolený jedinec dokáže a čeho je schopen. Grigori se již v mladém věku stal knězem vlastního kruhu a když se prokázal jako loajální a oddaný Vládci sněžných plání, dostalo se mu prestižního učení zaříkávače. Stal se součástí Královy tajné policie se specializací na výslechy a podrobení. Začalo se mu přezdívat Černý mnich.

Grigoriho kontroverzní postavení se stalo středobodem mnoha roztržek mezi vrcholnými ruskými státníky. Nikdo ale nemohl popírat, že díky sibiřskému zaříkávači je Bestie kontrolovatelnější a klidnější. Grigori si poprvé udělal skutečné nepřátele, až když odmítl přijmout Prastarou krev a proti slovu všech trval na svém lidství. Prý tehdy dokonce pronesl, že jen on sám si zvolí, jakou krev přijme.Grigori přijíždí na Slavné umírání jako rádce Bestie. Ta je sice divoká a nepředvídatelná, ale stále je Královy krve a tedy je hlavním činitelem důležitých jednání a vyjednávání, která jsou součástí programu v lázních. Grigori si svou tvrdohlavostí nadělal mnoho nepřátel a je neustále sledován. Svou důležitost pro Rusko si uvědomuje, není to ovšem jediná velká záležitost, která mu leží na ramenou. I celým Ruskem známý Rasputin má tajemství, která ho žádají více a více, a mnohé, kteří ho spirituálně následují. Zvlášť teď, když je z dosahu Petrohradské pevnosti.

1
3
2
2
3
1

Cool faktor: rádce Bestie, tajná policie, terorismus, dlouhý seznam nepřátel, spiritualita

Postava na první polovinu hry.


Dragomira, Prima inter infera, velekněžka, žrec svatého slova

(* 11. listopadu 21) – 74 let

Říká se, že samotná mysl Krále Králů je tak mohutná a hluboká, že jenom jeho pozornost je na slabé jedince příliš a může přinést dlouhotrvající problémy. Děti z aristokratických rodin, které se touží stát kněžími a sloužit samotnému Vládci sněžných plání, procházejí již od mládí intenzivním výcvikem a přípravou, která má jejich mysl otupit vůči bolesti a připravit ji na Králova slova.

Dragomira vzešla z výcviku jako nová bytost. Začala psát dlouhé texty a doktríny oslavující a podporující Svantovítský pantheon a její kázání přivádělo do církve každým rokem více a více učedníků.

Dragomira je přesvědčena o správnosti Králova slova a je ochotna postupovat bez milosti proti všem, kteří budou odporovat jejímu výkladu svatých slov. Jako žrec svatého slova drží Dragomira nejvyšší autoritu nad hierarchií náboženských kultů a kruhů, které jsou rozeseté po celé Evropě. Legalita a hierarchické postavení jednotlivých kultů v systému je nejen politickou otázkou, ale často také otázkou hrdosti či statutu prastarého rodu, okolo kterého je kult postaven. Je také několik případů kultů, jejichž prastaré idoly již opustily tento svět. Co s takovými?

Dragomira drží také právo a znalost rituálů, kterými lze Prastaré zvát na tento svět.

2
1
1
1
3
2

Cool faktor: arbitr správné víry, reinkarnace a přivolávání Prastarých, vysoká politika, mocné rituály


Carl Jung

(* 9. května 75) – 20 let

Postava může být muž či žena

Jeho původ není úplně jistý, ale než dosáhl ruského dvora, prošel slušnou část Evropy. Jakkoliv by měl být podle rodokmenu člověkem, má nepřirozenou citlivost vůči snům, vizím a jiným sférám. Ambiciozního mladíka nezajímalo světské vzdělávání nebo řemesla a již jako velmi mladý se přihlásil do řad Adeptů. A uspěl.

Od členství v řádu si sliboval rozvinutí a posílení svých magických schopností, ale po druhém zasvěcení, které zvládl v rekordním čase, se mu drsný a destruktivní výcvik znechutil a mladý Jung se rozhodl z výcviku utéci a vydat se do Ruska. Řád ho oficiálně stále hledá.

Není známo, čím vším tam prošel, ale po několika letech se vrací – společně s radikálními představami o interpretaci Králova svatého slova. Právo na výklad víry náleží de jure Dragomiře, ale Jungovy radikální pohledy přinášejí nové a mezi běžným lidem populární interpretace existence Prastarých a lidí na tomto světě. Jung formuluje myšlenky, které i samotnému Králi králů přijdou jako hodné dalšího šíření. Možná i proto, že stojí v jejich centru jako naděje na osvobození lidstva. Carl Jung dorazí na Umírání až později. Bude mít sice k dispozici méně času, ale o to více pravomocí a moci.

2
2
1
1
2
1

Cool faktor: radikální věrozvěst, emancipace lidstva, zakázané myšlenky, hereze

Postava na druhou polovinu hry.


Předseda dumy Bogoris Fjodorovič Kerensky

(* 11. června 61) – 34 let

Král Králů je dobrý vládce. Nepotřebuje lásku lidu ani jeho uznání a přesto drží vládu nad tímto světem pevně v rukou. Jedním z orgánů moci je všelidová duma, která je hlavním zákonodárným tělesem rozhodujícím o právech lidského pokolení v Králově říši.

Všelidová duma je tělesem, jejíž legislativním procesem prochází většina nařízení a omezení vztahujících se na lidské občany. Bogoris je proto posledním mužem, který svým razítkem a podpisem potvrzuje decimační zákony či relokace lidských zdrojů. Bogoris je loajálním úředníkem, který vždy dokáže zajistit, aby zákon nebo nařízení dostalo dostatečnou podporu mezi lidským stavem. Skrz jeho státnické ruce také procházejí všechna lidská privilegia.

Zakázané bulvární plátky se neštítí nazývat Bogorise krvezrádcem vlastního druhu a nastrčeným poskokem falešného režimu, ale Králova tajná policie je Bogorisovi k dispozici a za každé takové hanobení zakroutí desítkám krků z revolučních teroristických hnutí. O těch navíc Bogoris dobře ví, že povstávají hlavně proto, že v Rusku se zkrátka mají lidé dobře a mají svobodu. Poslední usnesení Dumy ale mluví jasně – současná hlavní non-ideologie Dumy, státní technokracie, se přežila. Bogoris tak byl pověřen pozvat do Ruska zástupce pečlivě vybraných politických proudů, které zde budou moci pokračovat v politické soutěži.

Bogoris bude na slavnosti samozřejmě zastupovat i Krále králů – při méně důležitých jednáních a tam, kde se zrovna Kázeň Králova či Bestie nebudou moci účastnit. I přes to, že občas je Král králů krutý (obzvláště při expanzi své říše směrem na jih a při potlačování teroristů), Bogoris plně souzní s jeho vizí státu, který v páteřních otázkách spravuje sám Prastarý a v menších záležitostech poskytuje autonomii lidem a dává jim i privilegium skutečné politické soutěže. Ví navíc, že stojí na ramenou gigantů, kteří koncept expanze ven a míru a svobody uvnitř dokázali společně s Králem králů – a jednání všude po světě ho přesvědčila, že neexistuje spravedlivější řešení veřejných věcí.

2
1
2
1
1
1

Cool faktor: vysoká diplomacie, politické směřování světa, lokaj Prastarých, krvezrádce


Poslední ataman Alexandr Alexandrovič Puškin

(* 3. května 45) – 50 let

Když v roce 53 započala Krymská válka, byl Alexandr Alexandrovič ještě mladým klukem, který si hrával se ztupenými meči otce i děda, kdysi atamana Zadunajského hetmanátu. Dědova vojska a družiny přidaly se tehdy k jednotkám tureckých janičářů, kteří se vydali bojovat na Krym, zatímco nechali své rodiny v Podunají.

Alexandr Alexandrovič byl společně s několik dalšími rodinami zajat, zatímco většina jeho příbuzných byla povražděna nebo vyhnána. Těch pár, kteří padli do zajetí a byli vysídleni ze svých stepí u Černého moře (pod podmínkou součinnosti a loajality), dostalo slib nového života. Sám Alexandr Alexandrovič byl zvolen novým atamanem kozáckého národa v Králově podrobení.

Jeho úkolem je podporovat menšiny a další národy k tomu, aby se podvolily rozšiřující se Ruské říši. Alexandrovi se dostalo vrcholného vzdělání a stal se autorem mnoha textů a básní, které získávají oblibu po celé Evropě. Králův zřec věhlasu se také stará, aby každý znal příběh kozáckého divocha, který přijal Královu milost a stal se váženým spisovatelem a umělcem, namísto toho, aby zůstal zrádcem a zločincem, jako tolik jiných na jeho místě.

Alexandr Alexandrovič stále věří, že jednou může být kozácký národ suverénním a svobodným, ale jedinou cestou zdá se nyní poslušnost. Dlouhé dny přemýšlí nad neštěstím, které potkalo jeho druhy, když zradili svou zemi. V novém Rusku je váženým občanem, umělcem a členem společenské smetánky a svými literárními díly dokázal převrátit společenské nálady, což vedlo k navyšování občanských práv kozáckému lidu, jemuž je Puškin posledním vládcem.

Na Umírání má určenou roli diplomata, který má přesvědčovat vzpurné státy a města, aby uznaly jediného vládce tohoto světa. Sám chce využít tuto příležitost k pátrání, co se stalo se zbytky jeho národa, které uprchly před perzekucí pod ochranu osmanských vezírů.

3
2
3
2
1
1

Cool faktor: kozák, básník, umělec, vůdce rozprášeného národa, figurka propagandy