Rod Kinských

U habsburského dvora si zdatný vojevůdce Štěpán Vilém Kinský za věrné služby vysloužil knížecí titul. Jenže potom vsadil na nejistou kartu. Vzpoura proti dědickým nárokům Marie Terezie byla rozmetána, Štěpán Vilém přišel o majetek, čest i ženu. Ve vyhnanství zamířil do služeb Krále králů a o pět let později v čele jeho vojsk pochodoval na Vídeň.

Val Starnes, 1902
Val Starnes, 1902

Kinští od té doby neochvějně patří k Drakově tajné radě a generalitě dračích vojsk. Jsou proslulí svými dragounskými pluky i skvělými hřebčíny, kde se šlechtí speciálně upravená plemena koní – rychlonohé Equus Kinsky a válečné robustní Equus Aprum – kolosy pokryté zrohovatělým pancířem a s výhružně se ježícími bodci vyrůstajícími přímo z lebky. Kinští dnes ovládají většinu východních Čech, Kladsko a část Vysočiny. Sídlí na zámku v Chlumci nad Cidlinou, ale své paláce mají v Brně, ve Vídni i v Praze.

Král králů byl štědrý, a svému vojevůdci poskytl i jednu z nejpřednějších dcer Prastarých i privilegium ženit své syny s dcerami co nejčistší Prastaré krve. Prastará nevěsta Štěpána Viléma Kinského Armillaria sice na několik let přijala podobu připomínající člověka, po čase se však vrátila ke své pravé přirozenosti a coby stříbřitě světélkující houba prorostla pod celým zámkem v Chlumci nad Cidlinou i velkými kusy okolí. Od té doby se říká, že Kinští se rodí do kolébky ze stříbřitého mycelia.

Nynější hlava rodu, Oktavián Ryj Kinský je jediným legitimním přeživším lidským potomkem Štěpána Viléma Kinského a prastaré Armillarie. Ostatní jeho sourozenci spojili své životy s hlínou a stromy, přijali matčinu podobu a dále se nerozmnožili. Lidská větev rodu Kinských se tak potýká se ztrátou Prastaré krve a musí hledat buď další smír s Armillarií, nebo čerstvou krev. Navíc se v rodě drží přísné zvyky kterými se Kinští snaží upozornit na svou oddanost a odvahu: pokud má potomek Kinských přežít, musí ho jako součást přechodu k dospělosti jeho rodič bolestivě zmrzačit a daný Kinský nesmí vydat ani hlásku.

Armillaria má navíc jiné plány: její výtrusné děti se spokojily s půdou. Zatím malou část pozemků Kinských tak zabírají lány bujně rostoucích hub, které v několika případech i obrůstají malá lidská obydlí. A není zcela jasné, co přesně se v těchto vesnicích děje. Pro sousedy Kinských se ale jedná o dost zásadní tíseň.


Oktavián Ryj Kinský

(* 30. října 1765) – 130 let

Vojenská kariéra čekala i na Oktaviána Ryje Kinského. Dlouhá desetiletí stál coby dračí generál v čele generálního štábu. Byl také prvním, kdo byl podroben zmrzačení ze strany vlastního otce pro svou údajnou nedostatečnost – a tuto tradici nyní Oktavián aplikuje dál.

Oktavián Ryj si vždy dokázal prosadit absolutní poslušnost – ať už mezi vojáky, nebo ve své vlastní rodině. I jeho vlastní žena, Johanna Aloisie z Clam-Gallasu, prý raději umřela, než aby s někým takovým trávila desítky let svého stáří.

Jenže i Oktaviánova doba už dost možná minula. Zestárl a podle mnohých vůbec nechápe moderní způsoby válčení a je nejen velmi oddělen od lidskosti, ale vyloženě se vyžívá ve zbytečných ztrátách. Válku mnohokrát nazval nejkrásnější příležitostí zemřít pro svou vlast a dát tak svému životu zrnko smyslu. A tuto čest dopřává svým podřízeným až příliš často.

Kromě tlaků na generálním štábu má ale i svých problémů až dost. Vlastní potomek ho nechce následovat ve vojenské kariéře, rodinný problém s uzavřením Prastaré linie je extrémně akutní, jeho vlastní mycelium se začíná chovat velmi podivně a k tomu všemu bude Oktavián zavražděn. Takový detail ho ale v komandování rodu a vojsk nezastaví. Naopak, přidá vyloženě motivaci navíc.

1
2
3
1
3
2

Cool faktor: objekt vraždy, detektivní zápletka, metoda biče a biče, nerudný pán rodu, lidské monstrum

Oktavián se relativně brzy ve hře stane obětí vraždy. To pro něj ovšem nebude konec hry, naopak – půjde o začátek úplně nových komplikací a problémů.


Markazín Kinský

(* 23. května 42) – 53 let

Nejmladší syn Oktaviána Ryje Kinského se vzhledem k sice mizivému, ale přesto nejvyššímu podílu Prastaré krve stane také jeho následníkem. Už teď zasedá ve Sněmu. Jediné pozitivum, které ale na výměně hlavy rodu shledává, je to, že se snad zbaví vlivu svého otce. A jeho výtek. Nezdá se totiž, že by Markazín podědil válečnický talent svého děda či otce a není ani veřejně známá podstata jeho zmrzačení: nemá žádnou výraznou jizvu, kterou by podkládal svou odvahu a zápal. Tedy, ne, že by mu na tom příliš záleželo.

Jediné, na čem Markazínovi záleží jsou jeho koně, lovecké pušky a pověst dokonalého gentlemana-dobrodruha. Miluje hony, extrémní dostihy a divoké sázky. Vyhrál například sázku o to, že doplave po Dunaji z Prešpurku do Vídně a zpět. Jezdil i na medvědovi, a když mu rozběsněné zvíře málem ukouslo nohu, jen se smál a považoval to za nejlepší zážitek sezóny. Je také pravidelným lovcem: jen málokdy mu kořist unikne a jím nachystané pasti jsou považovány za obzvláště zábavné. Těší se, že podobné kratochvíle zažije i zde v lázních!

Někdy mezi cestami na africké safari a starty na Velké Pardubické či v Liverpoolské steeplechase stihl zplodit pár potomků, jejichž legitimita je z pohledu rodiny sporná a stále ji neschválil jeho otec.

Na Markazína čeká hned několika výzev. Jeho otec si pro něj vysnil místo ve vedení armády. Jeho bastardi touží po rodovém jménu a legitimitě. Jako syn paní Johanny Aloisie z Clam – Gallasu má teoreticky nárok na část území karantény Reichenberg. A on sám myslí primárně jak na extrémní dostihy, tak na slibovaný hon ghúlifikovaných nebožáků. Ale nebere vlastně všechno až příliš lehkovážně?

2
2
3
3
2
2

Cool faktor: gentlemanské sázky, naplnění vs. nevybouřenost, dobrodruh, extrémní sporty


Ráže Kinský

(* 11. listopadu 35) – 60 let

Ráže je prvorozený syn Oktaviána Ryje Kinského. Narozdíl od mladšího bratra se v něm ale neprobudila už vůbec žádná Prastará krev. A to se velmi snažil ji probudit a dokázat, že je hoden. Už jako dospívající chlapec absolvoval dobrovolně všechny tvrdé fyzické zkoušky, z nichž mu zůstaly jizvy v podobě téměř tak úctyhodné, jako má jeho otec. Vlastního otce pak vyzval na souboj: a i jako pouhý člověk téměř zvítězil. Získal tak otcův respekt, ale nikdy lásku. Odešel tedy z armády a rozhodl se světu ukázat, co dovede.

Nastoupil k policii, kde se stal jedním z hlavních formujících vlivů. Brzy zavedl v řadách ochránců Drakova míru náročný výcvik. Místo rychlého kariérního postupu ale věnoval několik let koordinaci práce v terénu a odpozorování těch nejlepších metod – a budování vlastní sítě informátorů.

Ani na poli rodinném se Ráže nezdráhal naplnit rodovou povinnost. Jeho manželství však netrvalo dlouho. Zlata ze Schwarzenbergu-Kratochvíle pocházela z kadetské větve Schwarzenbergů, té chudší a Prastarou krví nepožehnané. Šeptanda tvrdí, že se tehdy na panství Kinských stalo nebohé Zlatě něco příšerného. Kinští ale nikdy věc nevysvětlili a mezi oběma rody tak stále stojí velká křivda.

Ráže se od zmizení nevěsty věnoval výhradně práci. Tentokrát už stoupal nahoru rychle a před několika roky stanul konečně v křesle Tajné rady – k velké nelibosti jeho hlavního životního rivala Hyacintha Plamene z Lobkovic a řádu Adeptů, kteří s ním měli neustálé konflikty.

Ráže Kinský je zodpovědný za bezpečnost a zejména za chod říšské rozvědky. Tuto instituci si vydělením části armády a přetvořením části policie sám vytvořil: a dokázal ji prosadit jak u dvora, tak vůči vůli konkurenčních Adeptů a policie. Stáhnul si do ní své nejlepší lidi, protlačil potřebné úpravy a je připraven světu dokázat, co všechno dokáže. Kontrarozvědku má ale pod palcem Hyacint Plamen a jeho práci mu určitě ulehčit neplánuje.

2
2
3
1
2
2

Cool faktor: vysoká politika, rodové křivdy, osudová rivalita, vyšetřování, intriky, komplex méněcennosti


Vauk´nakt-Nora Kinská

(* 21. prosince 79) – 16 let

Dcera Markazína Kinského a Sususkiliam, nynější vévodkyně ze Sussexu a nejpřednější diplomatky královny úlu. Letmá milostná aférka přinesla své plody a Sususkiliam, která byla pochopitelně svými povinnostmi vázána u královny, zaslala dítě jeho otci hned po uplynutí nejnutnější možné doby.

Na rozdíl od četných dalších nevlastních sourozenců žila Vauk´nakt-Nora od počátku na Chlumci. A muselo v ní být cosi zajímavého a cenného, že ji přijala i samotná Armillaria a nechala své mycelium prorůst jejími skráněmi, aniž by ji pohoršovala její malá kusadélka. Holčička se stala miláčkem svého děda Oktaviána Ryje i svého otce Markazína. Rozmazlovali ji jako malou princeznu a ona už od raného dětství toužila stanou po boku toho nejpřednějšího z předních: samotného Draka. Není to ale žádná zasněná naivní vzdychalka. Je samostatná, schopná a velmi ambiciózní. Představa, že bude nejen vybrána coby nejlepší dcera říše, ale navíc se stane i matkou Drakových potomků a možná dokonce porodí jeho následníka, ji plní rozechvěním a pýchou. Vyhrávat a být středem pozornosti – to je něco, na co je Vauk´nakt-Nora zvyklá už od útlého dětství. Už několik let ostatně závodí na dostizích a z několika soutěží si už dovezla trofej nejvyšší. Těší se, že si vyzkouší ty extrémní.

O tom, že by mohla prohrát a skončit coby nevěsta některého z neúspěšných kandidátů, o tom nehodlá ani uvažovat. Vždyť stát se nejvyšší matkou celé říše – to je mnohem víc, než čeho kdy její vlastní matka v Albionu dosáhne. Ano, dá se říci, že Vauk´nakt-Nora má k druhému ze svých rodičů poněkud odmítavý vztah… Změní se to, až zjistí, že po Sususkiliam toho zdědila víc, než dosud tušila?

2
2
1
2
2
3

Cool faktor: pozornost a uznání, intriky, dva světy, panna pro Draka, extrémní dostihy


Berta Kinská

(* 9. června 64) – 31 let

Bertička je téměř čistý člověk, geneticky zcela nezajímavá bytost. Její matka Sofie byla dcerou oblíbeného rotmistra Štěpána Viléma Kinského a když se jednou objevila na Chlumci s břichem a vysvětlujícím dopisem, Štěpán ani nemrkl a dosud nenarozené dítě uznal za vlastní.

Po smrti starého pána byla Bertina legitimita promptně zrušena, Kinští ji mezi sebe nikdy nepřijali. Malé dědictví tak tak stačilo na její slušné vzdělání – dostala se jen k základům jednodušší alchymie, ošetřovatelství a apatykářství. Berta by se čistě teoreticky měla vdávat mezi nejvyšší šlechtu, ale bez špetky prastaré krve, přízně své mocné rodiny a bez peněz na věno nemá šanci. Je s tím vcelku smířená. Chvíli doufala, že se etabluje jako mluvčí početné komunity ghůlifikovaných pacientů v různém stádiu nemoci. Vedla plamennou korespondenci s patřičnými úřady, ale inkasovala jen pohrdání, posměšky a urážky. Ještě ale neřekla poslední slovo!

Postavila se na vlastní nohy. Posledních několik let sloužila jako vychovatelka a učitelka v hned několika vysoce postavených rodinách po celé říši a má tak velmi dobré známosti, ale nakonec to vždycky nějak nevyšlo. Podnikavá dívka naštěstí brzy objevila inzerát, v němž známý vědec Alfred Nobel hledal osobní asistentku. Po krátké korespondenci byla na zkoušku přijata – se svým zaměstnavatelem se má setkat právě na Drakově Umírání.

3
2
1
1
3
1

Cool faktor: úklady a láska, aktivismus, bizarní věda, kontakty a tajnosti

Postava na první polovinu hry