Lobkovicové na Jezeří a Mělníku

Starý český rod ze 14. století se poprvé vzepjal k větší slávě, když se do něj přivdala bohatá vdova Polyxena z Pernštejna. Tehdy byl rod Lobkoviců ikonou katolictví. Na počátku druhého vzestupu stojí vévoda Josef František Maxmilián z Lobkovic (1772–1816), kterého jeho prozíraví rodiče poslali na vychování a do služby na Dračí dvůr. Josef František se u Draka činil. Exceloval v napoleonských válkách, ale pak byl raněn a ustoupil do pozadí, čehož využili Schwarzenbergové – Josefa Františka to rozzuřilo o to víc, že šlo o jeho vlastního tchána a švagry. Aby se znovu vetřel do přízně Draka, musel podniknout řadu velmi nákladných kroků – z vlastní kapsy například zřídil a provozoval pluk polních myslivců a dvě jednotky sapérů, které dračí armádě věnoval. Přesto dál zůstával ve stínu Schwarzenbergů. 

Nevraživost vyeskalovala během takzvané Ohnivé noci, během níž Josef František svou těhotnou manželku z rodu Schwarzenbergů a svých šest dětí rituálně zapudil a následně je coby obětinu Drakovi nechal upálit. Toto poměrně kontroverzní naplnění rodového motta “Popel jsem a popel budu!” nevyvolalo u Draka výraznější odezvu. 

Sedmé, ještě nenarozené dítě záhadným způsobem celé autodafé přežilo a ráno druhého dne je našli obalené popelem, ale jinak živé a zdravé. Nedlouho nato byl Josef František zavražděn rukou neznámých atentátníků. Dědicem rodového majetku se tak stalo několikadenní nemluvně, později samotným Drakem pojmenované jako Fénix Popel z Lobkovic. Nemalý podíl prastaré krve, které dítě vykazovalo, vedlo k domněnkám, že otcem dítěte nebyl Josef František Maxmilián, ale někdo mnohem výše postavený, mnohem ušlechtilejší.

Dnes Lobkovicové vlastní ústeckou, kladenskou a ostravskou uhelnou pánev i severomoravské železářské hutě. Vládnou z Jezeří, zámku v moři uhlí, a z Mělníka, jež spolu s množstvím okolních polností a cukrovarů drží Fénixova vnučka Hyacintha Paroh z Lobkovic a Vrtby.


Poslanec českého sněmu Ohnivý princ Fénix Popel z Lobkovic

(* 15. prosince 07) – 88 let

Poslanec českého sněmu a člen Říšské rady Fénix Popel patří mezi nejvlivnější průmyslníky. Během svého života nebývale rozmnožil rodové majetky. Nejnověji se rozhodl investoval do těžby tajemného měnivce, jehož ložiska se nacházejí pod jeho panstvím na Jezeří. 

Jeho rodinný život podobnou efektivní přímost nevykazuje. První žena, vybraná mu pečlivě Drakem, nepřežila porod dvojčat. Jeho prvorození Hyacinth a Hyacintha záhadně zemřeli před dosažením plnoletosti, ale Hyacintha po sobě zanechala novorozená dvojčata. Se svými vnoučaty a pravnoučaty by snad Fénix Popel mohl být za jistých okolností spokojen, místo toho se však před rokem podruhé oženil s Vadleánou Hadúr-Báthory Clam Gallas – šeptá se, že kvůli jejím dědickým právům na panství Reichenberg, na němž by se snad měla nacházet velká ložiska měnivce. I když se jeho maďarská manželka po svatební noci vrátila do své domoviny, pár očekává narození potomka. Z dračího Umírání už zamíří na Jezeří spolu. 

Zvrátí to donedávna relativně stabilní rodinnou rovnováhu? Ačkoli je Fénix Popel stále tím podnikavým mužem činu, zdá se, že v poslední době se více obrací k duchovním stránkám života a spoustu času tráví s podivným mágem z východu, kterého nedávno přijal do svých služeb.

2
1
1
1
3
2

Cool faktor: vrcholná politika, bizarní rodinné vztahy, podivné rituály, přesvědčení o výjimečnosti

Postava na první polovinu hry.


Hyacinth Plamen z Lobkovic

(* 10. listopadu 36) – 59 let

Vnuk Fénixe Popela, incestní syn Hyacintha z Lobkovic a Hyacinthy z Lobkovic. Druhorozený z dvojčat. Dlouhé roky pobýval v Drakově jménu na misích v cizině, nějaký čas také u Krále králů. Na panství Lobkoviců se v posledních třiceti letech vyskytoval jen zřídka a opatrná jednání o případném sňatku s některou z dcer významných šlechtických rodů kategoricky odmítal.

Hyacinth nebyl pro svou už od dětství projevovanou agresivitu (zaměřovanou především proti své sestře-dvojčeti) shledán jako vhodný kandidát na převzetí rodového majetku. Tyto vlastnosti jej naopak předurčily pro post panice pro Draka. U dvora byl však mladičký Hyacinth zneuctěn princeznou Rften’tsmok-balaueralamyaou a odeslán zpět domů. Nezbývalo než poslat jej k policii či do armády. Jeho schopnostmi ho předurčily pro práci v terénu a kariéru v dračí kontrarozvědce. Jeho hnací silou je zuřivost a hluboká nenávist, kterou obrací vůči nepřátelům říše a Draka. Navíc je ve svém konání – i díky jistému podílu prastaré krve – velmi efektivní. Právě on pomáhal rozprášit teroristickou organizaci Černá ruka a zlikvidoval několik podzemních křesťanských buněk. 

Do Lázní přijíždí předložit výsledky svých pátrání a naplánovat další zátahy. Jeho život naplňuje jeho osobní heslo „Spálit a rozmetat!“ Na koho udeří tentokrát?

2
3
3
3
2
2

Cool faktor: kontrarozvědka, láska a nenávist, podivné rituály, bizarní rodinné vztahy 


Hyacintha Paroh z Lobkovic a Vrtby

(* 10. listopadu 36) – 59 let

Vnučka Fénixe Popela, incestní dcera Hyacintha z Lobkovic a Hyacinthy z Lobkovic. Prvorozená z dvojčat. Dědička rodového majetku byla post-mortem provdána za Františka Jelena Josefa, posledního pána z Vrtby na základě dávného ujednání. Svého údělu se zhostila bez reptání a po několika letech marných pokusů o oplodnění uschovaným Jelenovým ejakulátem porodila dvojčata.

Už mnoho let je Hyacintha Paroh pravou rukou svého děda a má velké pravomoce i vlastní agendu. Všude tam, kde není země provrtána uhelnými doly pěstuje cukrovou řepu a její cukrovary jsou největším exportérem bílého zlata v říši. Všechno, na co Hyacintha Paroh sáhne, se až neuvěřitelně zmnožuje a mění v zisk – to je zase její dědictví prastaré krve. 

Hyacintha Paroh si uvědomuje, že její vlastní děti jsou poněkud pokažené, její zběsilý bratr se vrhá do dalších a dalších šílených nebezpečí, a pokud se něco nestane, její rod vymře, ať už se její šílený děd snaží o cokoli.

3
3
1
1
2
2

Cool faktor: boj o moc, podivné rituály, komplikovaná romantika, bizarní rodinné vztahy, obchod a intriky


Serafína z Lobkovic a Vrtby alias Mokšana

(* 12. března 66) – 29 let

Dcera Hyacinthy Paroh z Lobkovic a Františka Jelena Josefa z Vrtby – post mortem. Pochází z dvojčat. Velice výrazně se snaží jít svou vlastní cestou, zároveň má strach, že naprosto selže.

Serafina je kněžkou Mokošina kultu se zaměřením na půdu, růst obilí, zrn a dalších hospodářských plodin. I když se šeptá, že ji do této funkce navzdory jejímu mládí protekčně dostala její matka, opak je pravdou – ztratit dceru určenou ke spojení s některým ze šlechtických rodů je to poslední, co by Hyacintha Paroh potřebovala. Jenže Serafina vykazovala vnímavost k zemi od útlého dětství a byla nejen nejschopnější z kandidátek, ale jako jediná také přežila zkoušky. 

Mokošiny rituály země dovolují Serafíně nahlédnou do možností, které Prastaří lidskému pokolení přinesly, a ona sama je za to, že jsou jí zpřístupněny síly Prastarých rituálů, neskonale vděčná. Sama je míšenkou. Může se někdy stát, že se síly bohů vymknou kontrole? A nese na tom sama podíl? Co když nad svojí propůjčenou silou kontrolu ani nikdy neměla?  

2
2
1
1
3
2

Cool faktor: ztrácení kontroly, pochybování o sobě, kult, neveřejná láska


Salamander z Lobkovic a Vrtby 

(* 12. března 66) – 29 let

Syn Hyacinthy Paroh z Lobkovic a Vrtby a Františka Jelena Josefa z Vrtby – post mortem. Pochází z dvojčat. Do svých sedmi let nepromluvil slova. Ani poté nevypadal jako typické dítě. Za necelý týden například obsáhl vědomosti, které by jinak získával několik let. Zůstal panicem a celou rodinu poněkud překvapil, když oznámil, že usiluje o přijetí do Drakova chovného programu. Nakonec byl skutečně vybrán a nyní bude procházet zkouškami, které určí, jestli je právě jeho tělo bude předáno Drakovi ke spáření. 

Chce se stát pouhým prostředníkem, tělem, které se nabízí ostatním. Chce tím snad vyjádřit, že právě on splácí dluh za dary, které se Lobkovicům dostaly? Touží se zcela oddat vyššímu principu, ale přes to všechno je stále mladý a jen těžko vzdoruje tužbám těla a tužbám moci, které pronásledují jeho rodinu. A co když si ho Drak nakonec nezvolí?

2
3
1
1
3
2

Cool faktor: submisivita, zneužívání, experimenty, testování vlastních hranic, boj o čistotu


Rigdzin Šerab

(* ???) – ???

Postava může být muž či žena.

Osamělý mystik z východu nadaný pronikavou myslí a velkými schopnostmi. Nikdo neví, jaká je jeho víra a zda vůbec vnímá pozemské záležitosti jinak, než jako nezbytnou úlitbu tomu, aby se mohl oddávat svému zkoumání, v němž platí za nepopiratelného odborníka: tedy oboru ohnivých materií a průnikům jiných sfér. Nyní tedy pobývá už dva roky na lobkovickém dvoře a s Fénixem Popelem řeší alchymistické záležitosti týkající se rituálního, hospodářského i válečného využití uhelného prachu a snad i měňavce. Dva roky jsou poměrně krátká doba a není jisté, zda vůbec stihl dojít k nějakým zásadnějším výsledkům, ale Ohnivý princ se zdá být s jeho bádáním více než spokojený, což je u člověka jeho nároků nebývalé. Říká se dokonce, že Rigdzinovi svěřil i záležitosti nejosobnějšího rázu a Rigdzin má být hlavním obřadníkem v jakémsi podivném rodinném rituálu. Souvisí to snad s nadcházejícím zrozením Fénixova nového potomka? Rigdzin byl údajně pověřen přípravou Fénixovy mladé manželky Vadleány na pravděpodobně náročný porod.

Ať už se však šeptá cokoli, jisté je, že Ohnivý princ se musel u Draka velmi ponížit, aby dostal pro svého vyvolence povolení k pobytu v českých zemích. Jaký Damoklův meč a nedořešené věci nad Rigdzinem visí není známo, nejspíš však půjde o něco nepříjemného. Co by se s ním stalo, kdyby Fénixova ochrana a důvěra opadly?

1
3
2
1
3
1

Cool faktor: východní mystik, ohnivý kultista, rituály, kolaborace


Ohnivá princezna Diamanta Uhel z Lobkovic

(* 15. prosince 07) – 88 let

Diamanta, nečekaně nalezená sestra Fénixe Popela, je pravý opak svého bratra – nemá vůbec žádné teoretické znalosti a praktické zkušenosti se světem okolo, ale zato vyniká specifickou empatií, s níž (ne)dokáže rozkódovat spoustu společenských situací. Zdá se, jako by si veškeré vjemy, které před ní defilují a jež nyní v lázních zažívá, zařazovala do jakési ohromné výkladové knihovny uvnitř své mysli – samozřejmě občas s nesprávným vysvětlením. Její příchod přinese totální rozkolísání zavedeného stavu věcí. Její moc zůstávala dlouhou dobu ve stavu jisté hibernace, už jen pouhá její přítomnost teď proto přináší do rodiny Lobkoviců anomálie a nejasnosti. Kdo získá Diamantu na svou stranu? A bude ona vůbec ochotná s kýmkoli spolupracovat?

Zatím to vypadá, že jediné, co ji zajímá, je okusit vše z požitků, které se jí v lázních nabízejí: rozkoš těla i adrenalin, když jinému tělu seberete jeho život. Je pro rod hrozbou a zároveň je právě ona nejspíš nejčistší potomek prastaré krve. Jméno, které nosí, si dala sama už dávno.

2
3
1
1
3
2

Cool faktor: monstrum vs. lidskost, změněné vědomí, ušlechtilý divoch, vášně a extrémy

Postava na druhou polovinu hry.


Warning: Undefined variable $category in /www/rolling.cz/belle.rolling.cz/www/wp-content/themes/belle/template-parts/navigation.php on line 26

Warning: Undefined variable $category in /www/rolling.cz/belle.rolling.cz/www/wp-content/themes/belle/template-parts/navigation.php on line 26